ΤΙ ΕΙΝΑΙ

H πλατφόρµα Recycglobe™  είναι ειδικά σχεδιασµένη για την αποτελεσµατική διαχείριση όλων των εργαλείων της εταιρείας. Είναι ιδανική στο να επεξεργάζεται διάφορα δεδοµένα και να τα χρησιµοποιεί συνδυαστικά µε πληροφορίες όπως τοποθεσίες, δεδοµένα στάθµης γεµίσµατος, χωρητικότητα οχηµάτων µε στόχο την µείωση του λειτουργικού κόστους.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ∆ράσεις ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ