ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Η RFID κάρτα recycCARD™ είναι µια προσωπική κάρτα µε την οποία ο χρήστης συνδέεται µε τις ∆ηµοτικές υπηρεσίες  ή τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις συλλογής,  ώστε να διαθέσει ανακυκλώσιµα υλικά (υγρά και στερεά). Ο ∆ήµος µέσω  της κάρτας recyCARD™  υλοποίει το ανταποδοτικό σύστηµα της επιλογής του και αποδίδει τα ανταποδοτικά οφέλη στους ∆ΗΜΟΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ∆ράσεις ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  • Εκπαιδευτικές δράσεις / ∆ιαγωνισµούς

  • Πράσινα σηµεία/ Πράσινες γωνιές

  • Κινητά πράσινα σηµεία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ