ΤΙ ΕΙΝΑΙ

O  µετρητής recyCOUNTER™ είναι µια «έξυπνη  συσκευή ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ η οποία εφαρµόζεται πάνω σε κάδους εσωτερικού  χώρου . Το σύστηµα ανιχνεύει τον χρήστη και καταµετρά τα απορριπτόµενα τεµάχια. Στη συνέχεια ενηµερώνει απευθείας την  ηλεκτρονική πλατφόρµα της Recycglobe™ και αποδιδει τους αντίστοιχους πόντους στον χρήστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ∆ράσεις ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  • Εκπαιδευτικές δράσεις / ∆ιαγωνισµούς

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ