ΤΙ ΕΙΝΑΙ

O  µετρητής recyScale™ είναι µια «έξυπνη  συσκευή η οποία εφαρµόζεται πάνω σε κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού  χώρου. Το σύστηµα τοποθετείται είτε στο εσωτερικό του κάδου είτε εξωτερικά ανιχνεύει τον χρήστη µε την χρήση της κάρτας recyCARD™ ,  ζυγίζει την ποσότητα που απέρριψε και αποδίδει τους αντίστοιχους πόντους στον χρήστη, ενηµερώνοντας  απευθείας την  ηλεκτρονική πλατφόρµα της Recycglobe™  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ∆ράσεις ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  • Εκπαιδευτικές δράσεις / ∆ιαγωνισµούς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ